Státní úřady a instituce

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Zajištění vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnění dalších úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru.

Probační a mediační služba

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Okresní státní zastupitelství Kladno

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Okresní soud v Kladně

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Obchodní rozhodčí soud České republiky

Nabídka rozsouzení sporů ve věcech obchodních a občanských.

Věznice VinařiceVinařice

Věznice pro výkon trestu odsouzených dospělých mužů s dozorem a s ostrahou. Normová ubytovací kapacita je 897 míst.

Ministerstvo vnitra - Oddělení pobytu cizinců Kladno

Oddělení se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou. Působnost v okresech Kladno a Rakovník.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Katastrální pracoviště Slaný

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí. Zaměřujeme se na výzkum a vývoj v resortu zeměměřictví a nabídku nepotřebného majetku.

Státní pozemkový úřad

Státní pozemkový úřad

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů. Vykonáváme působnost ve věci vlastnických vztahů k půdě a zemědělskému majetku, převodu zemědělských a lesních ...

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Odloučené pracoviště Kladno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Odloučené pracoviště Kladno

Mezi hlavní agendy úřadu patří zastupování státu v majetkových právních jednáních, hospodaření s vymezeným státním majetkem a dislokační agenda.